Giới thiệu

We are DoctorWHO

 

  • “Khách hàng là vị khách quan trọng nhất đối với Công ty
  • Khách hàng không lệ thuộc vào chúng ta
  • Chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào Khách hàng
  • Khách hàng không làm cản trở công việc chúng ta
  • Khách hàng là mục đích của công việc
  • Khách hàng không đứng ngoài cuộc công việc của chúng ta
  • Khách hàng là phần quan trọng trong công việc
  • Khi phục vụ Khách hàng không phải là chúng ta đang ban ơn cho họ
  • Chính Khách hàng ban ơn cho chúng ta có cơ hội được phục vụ họ”

MAHATMA GANDHI (1869-1948)